Visie

Visie / Vision

English below

Bekendheid jongleren

Het doel van het NK Jongleren is in de eerste plaats om jongleren meer bekendheid te geven. Hiermee hand in hand willen we zowel persoonlijke als grootschalige ontwikkelingen binnen deze sport stimuleren. Dit willen we onder andere doen door belangstelling onder jongeren op gang te brengen, mede door bij de competities een aparte jeugd-prijs uit te reiken voor de beste deelnemer onder de 16 jaar. Daarnaast willen we de meer ervaren (beroeps)jongleurs blijven uitdagen om zichzelf te verbeteren.

Uitdaging

We doen ons best de competities zo te maken dat beloond wordt wat we willen belonen: innovatie binnen jongleren, doen wat niemand voor mogelijk achtte of waar niemand zelfs nog aan gedacht had. Door te letten op innovatie en creativiteit proberen we binnen het NK Jongleren veel aandacht te besteden een het creatieve element van jongleren.

Naast de creativiteit in een jongleerroutine vinden we ook de techniek van het jongleren zelf belangrijk. We streven ernaar ook op technisch gebied opkomende jongleurs de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Immers, als de juiste techniek eerder kan worden uitgelegd, is het makkelijker deze direct goed aan te leren, om tot een hoger niveau te komen. Deze begeleiding bieden wij op twee manieren. Ten eerste bieden wij een video aan de deelnemers aan waarin aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waar de jury op let en op welke manier dit goed uitgevoerd wordt. Daarnaast doen we altijd ons best voor zo volledig mogelijke reglementen en een professionele jury, waardoor alle deelnemers een zo volledig mogelijke feedback kunnen verwachten.

We zijn altijd actief bezig met het verwerken van feedback om de competities in te richten naar de heersende voorkeuren binnen de jongleergemeenschap. Zo organiseren we het NK niet alleen voor jongleurs, maar ook met jongleurs samen. Op deze manier kunnen we meebewegen met de nieuwste ontwikkelingen binnen de jongleerwereld.

Internationaal karakter

Sinds 2016 is het NK Jongleren ‘open’, wat inhoudt dat de competities toegankelijk zijn voor jongleurs uit zowel binnen- als buitenland. Hiermee dragen we bij aan een hechtere wereldwijde jongleergemeenschap.

Het Open NK Jongleren is op het moment één van de twee jongleerkampioenschappen op de wereld waar binnen meerdere jongleerdisciplines gestreden wordt. De International Jugglers Association (IJA), in de Verenigde Staten, organiseert het andere kampioenschap. Er bestaan verder binnen verschillende disciplines wel topscores waar, bijvoorbeeld tijdens jongleerconventies, wedstrijden in zijn, maar hier worden geen op zichzelf staande kampioenschappen voor georganiseerd. Beide genoemde kampioenschappen zijn internationaal georiënteerd en hebben deelnemers van over de hele wereld.

Ondanks het internationale karakter wordt de naam ‘Nederlandse Kampioenschappen’ wel in stand gehouden. Naast de algemene winnaar van elke competitie wordt er ook voor elke competitie een prijs en titel toegekend aan de hoogst scorende Nederlander. Door de kampioenschappen Nederlands te houden, maar wel open te stellen voor internationale deelnemers, hopen we ook andere landen te stimuleren een eigen jongleerkampioenschap op te starten. Bovendien zien we elk jaar een toename in het aantal internationale deelnemers. Dit voedt onze ambitie om ooit uit te groeien tot een europees of zelfs wereldwijd kampioenschap, waarin de verschillende deelnemende landen in gelijke mate vertegenwoordigd zullen zijn.

Familiarity with juggling

The goal of the Juggling Championships is primarily to make juggling more familiar to a larger audience. We want to encourage both personal and large-scale developments within this sport. We want to do this, among other things, by stimulating interest among young people. We do this by awarding a separate youth prize for the best participant under the age of 16 for the competitions. In addition, we want to challenge the more experienced (professional) jugglers to improve themselves.

Challenge

We do our best to make the competitions in such a way that we reward what should be rewarded: Innovation in juggling, doing what no one thought possible or where no one had even thought about it. By paying attention to innovation and creativity, we try to devote a lot of attention to the creative element of juggling within the Dutch Juggling Championships.

Besides the creativity in a juggling routine, we also find the technique of juggling itself important. We strive to provide the upcoming jugglers with the technical guidance they need. After all, if the right technique can be explained earlier, it is easier to learn it right away and reach a higher level. We offer this guidance in two ways. First, we offer a video to the participants which explains, based on examples, what the jury is looking for and how this is done properly. In addition, we always do our best for the most complete regulations and a professional jury, so that all participants can expect the best feedback possible.

We are always actively processing feedback to organize the competitions to the prevailing preferences within the juggling community. For example, we organize the NK not only for jugglers, but also with jugglers together. This way, we can move with the latest developments in the juggling world.

International Character

Since 2016, the Dutch Juggling Championships has been ‘open’, which means that the competitions are accessible to jugglers from both home and abroad. This way, we contribute to a closer global juggling community.

The Open Dutch Juggling Championships is currently one of the two juggling championships in the world where several juggling disciplines are being fought. The International Jugglers Association (IJA), in the United States, organizes the other championship. There are various disciplines that, for example during juggling conventions, are contests, but no independent championships are organized for this. Both mentioned championships are internationally oriented and have participants from all over the world.

Despite the international character, the name ‘Dutch Championships’ is maintained. In addition to the overall winner of each competition, a prize and title will also be awarded for each league to the highest scoring Dutch(wo)man. By keeping the championships Dutch, but opening them up to international participants, we also hope to encourage other countries to start their own juggling championship. Moreover, every year we see an increase in the number of international participants. This fosters our ambition to ever grow into a European or even worldwide championship, in which the different participating countries will be equally represented.